Sempozyum, belirtilen hususlar çerçevesinde oturumlar ve paneller hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma sunulacak bildiriler, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra tema ve içeriklerine uygun olarak programda yer alacaktır.

Sempozyuma sunulacak bireysel bildiriler için özetler 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Bir panel, panel lideri dahil üç ya da dört kişilik bir gruptan oluşacaktır. Panel liderleri, panel üyelerinin görüş ve yaklaşımlarını sunmaları için gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludurlar. Bu yüzden panel liderleri, kendi seçtikleri konuşmacıları panelist olarak davet etme hakkına sahiptirler. Panel önerisi, konu ve gerekçe ile panelde sunulacak her bireysel bildirinin katkısını açıklayıcı mahiyette olmalıdır. Paneldeki her bir bildirinin özeti 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Panel ve oturumlarda her bildirinin sunum süresi 15 dakikadır.

Sempozyuma 100 bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Bildirilerin özgün, daha önce temas edilmemiş konularla ilgili ve bilim âleminde ilgi uyandıracak nitelikte olması tercih nedenidir. Sempozyumda yüksek bir seviyenin yakalanması amacıyla bildirilerin seçimi ve sayısıyla ilgili tasarruf yetkisi Bilim Kurulu’na aittir.

Bildiri Dilleri: Altay dilleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça.

This symposium will be held in sessions and panels within the framework of the specified issues.

After being evaluated by the Symposium Scientific Committee, the papers submitted for the symposium will be placed in the program in accordance with their themes and contents.

The abstracts for the individual papers to be submitted for the symposium should not exceed 300 words.

A panel will be made up of three or four individuals, including the panel leader. The panel leaders are responsible for both ensuring the general coordination of the panel members to present their views and approaches and for making sure there is enough time for discussion. For this reason, the panel leaders have the right to invite the panel members of their choice. The panel proposal should explain the contribution of each individual paper to be presented on the panel, with regard to topic and justification. The abstract of each paper on the panel should be 300 words, at most.

The presentation time for each paper in panels and sessions is 15 minutes.

It is planned that 100 papers will be accepted for the symposium. Preference will be shown for papers that are original, explore previously untouched topics, and spark interest in the scholarly community. In order for the symposium to achieve a high level, the Scientific Committee has the authority to determine both the selection and the number of papers.

Paper languages: Altaic languages, English, French, German and Russian.